Instagram Facebook

Muntaner VermutCanonita     
GRATIS LEVERING
IN REGIO WAASLAND + KLEIN BRABANT
KIJK HIER VOOR DE POSTCODES
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Mallorca Wines verkoopt geen alcohol aan minderjarigen. Door een bestelling te plaatsen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

Levering

Wij leveren, na ontvangst van uw betaling, binnen een termijn van 30 dagen.
Betaling gebeurt op één van de manieren die tijdens het bestelproces zijn voorgesteld.
Niet al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend.
Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.
Mallorca Wines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Elke zichtbare beschadiging of andere afwijking dient door de klant onmiddellijk gemeld te worden aan Mallorca Wines.
De aansprakelijkheid over de goederen gaat over op de klant vanaf het moment dat deze fysisch in zijn bezit zijn.

Aansprakelijkheid en Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.
De klant wordt geacht de goederen onmiddellijk na aankoop te controleren op aantal en conformiteit.
Bij afwijkingen hierop dient de klant dit binnen de 48 uur schriftelijk te melden aan de Mallorca Wines.
Het in gebruik nemen van de geleverde goederen wordt door Mallorca Wines beschouwd als goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve aankoop van de desbetreffende goederen.
De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken. Ze kunnen hiervoor ook gebruik maken van het formulier-voor-herroeping.
Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan ons te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door ons aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen ons heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. De retourkosten van de verzending zijn voor rekening van de klant.
Mallorca Wines is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk en derhalve nooit verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.
Mallorca Wines is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Alle geschillen tussen onderlinge partijen kunnen enkel behandeld worden door de bevoegde rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Mallorca Wines gevestigd is.
Indien een klacht niet tot voldoening van de klant opgelost wordt dan kan deze zich registreren via het Europese ‘Online Dispute Resolution’ (ODR) platform via deze link:  ODR-platform 

Garantie bij kurksmaak

Wanneer bij een fles wijn kurksmaak optreedt, verbinden wij ons er toe om deze fles kosteloos te vervangen. De consument dient de fles(sen) met kurk en wijn erin terug te sturen naar Mallorca Wines als bewijs. De kosten van verzending zijn voor rekening van de consument. De vervangen wijn kan van een ander oogstjaar zijn.

Prijzen

Prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van verhoging van rechten, accijnzen, transportkosten en/of wijziging in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper, maar heeft de koper het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop